Mặt trời bắt đầu chiếu ánh sáng đầu tiên xuống đất, hong …